مجموعه نخ و نقشه تابلو فرش کامپیوتری و کد بندی طرحهای آیات قرآنی و نوشته های مذهبی